26.6.2017

Zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Zákon o zahraniční službě je zbrusu novým zákonem, který nabude účinnosti dne 1. 7. 2017. V rámci zákona jsou upraveny zásady a způsob výkonu zahraniční služby, postavení, zřizování a rušení zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí a jejich činnost, výkon konzulární služby, služební a pracovněprávní vztahy v souvislosti s výkonem zahraniční služby či přiznávání a propůjčování diplomatických a konzulárních […]
3.5.2017

Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi a zákona o státní sociální podpoře

Zákonem č. 98/2017 Sb. dojde ke změně zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Uvedený zákon nabude účinnosti ke dni 1. 6. 2017.  Změna se týká především otázky doplatku na bydlení. Nová […]
30.3.2017

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Dne 1. 7. 2017 nabude účinnosti nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Hlavním cílem zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich je zajistit komplexní právní úpravu podmínek správní odpovědnosti FO, PO a podnikajících FO spolu se stanovením sankcí za správní delikty a zásad pro […]
13.3.2017

Zákon č. 65/2017 Sb.

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, nabude účinnosti dne 31. 5. 2017. Zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních úřadů a územních samosprávných celků při přijímání a provádění opatření podle tohoto zákona. Znění zákona k dispozici zde: […]