26.6.2017

Víte, jaká je soustava soudů v ČR?

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy. V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně. Ústavní soud není […]
21.6.2017

Víte, kdy máte povinnost hradit soudní poplatky a jaká je jejich výše?

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v ust. § 1 stanoví, že:   Soudní poplatky se vybírají za a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků, b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků, c) zápis skutečnosti […]
8.6.2017

ESLP, aneb Evropský soud pro lidská práva…

ESLP je soudem založeným Radou Evropy za účelem zajišťování dodržování práv zakotvených v Evropské úmluvě o lidských právech a základních svobodách. ESLP na svých stránkách poskytuje v ČJ návod, jak lze k tomuto soudu podat stížnost, včetně informačních brožur a instruktážních videí. Podrobnosti zde: http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ces
22.5.2017

Víte, s čím Vám může pomoci Veřejný ochránce práv?

Veřejný ochránce práv působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí stanovených zákonem, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívá k ochraně základních práv a svobod. Působnost ochránce se vztahuje na ministerstva a […]