13.9.2017

Potřebujete znalce či tlumočníka?

V některých životních situacích se bez služeb znalce či tlumočníka neobejdete. Evidenci znalců a tlumočníků vede Ministerstvo spravedlnosti ČR. Znalce a tlumočníky lze vyhledávat dle oboru (jazyku), specializace a kraje, v němž působí, případně také podle jména, pokud je Vám známo. Databáze k dispozici zde: http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm…
9.8.2017

Slyšeli jste už o rozhodčím řízení či arbitráži?

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, oproti řízení civilnímu by se mělo pyšnit rychlostí a nižšími náklady pro účastníky. V rozhodčím řízení lze dle platné právní úpravy rozhodovat spory majetkové […]
13.7.2017

Co je PACHT?

Pokud si chcete trochu procvičit Vaše mozkové závity, ust. § 2332 OZ Vám to jistě umožní. „Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“ Co má tedy zákonodárce na […]
26.6.2017

Víte, jaká je soustava soudů v ČR?

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy. V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně. Ústavní soud není […]