9.8.2017

Slyšeli jste už o rozhodčím řízení či arbitráži?

Rozhodčí řízení je mimosoudní způsob řešení sporů nezávislými a nestrannými rozhodci, který bývá využíván jako alternativa civilního procesu při řešení majetkových sporů. Rozhodčí řízení je neveřejné, oproti řízení civilnímu by se mělo pyšnit rychlostí a nižšími náklady pro účastníky. V rozhodčím řízení lze dle platné právní úpravy rozhodovat spory majetkové […]
13.7.2017

Co je PACHT?

Pokud si chcete trochu procvičit Vaše mozkové závity, ust. § 2332 OZ Vám to jistě umožní. „Pachtovní smlouvou se propachtovatel zavazuje přenechat pachtýři věc k dočasnému užívání a požívání a pachtýř se zavazuje platit za to propachtovateli pachtovné nebo poskytnout poměrnou část výnosu z věci.“ Co má tedy zákonodárce na […]
26.6.2017

Víte, jaká je soustava soudů v ČR?

Soustavu soudů tvoří Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, vrchní soudy, krajské soudy a okresní soudy. V obvodu hlavního města Prahy působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze a působnost okresních soudů vykonávají obvodní soudy. V obvodu města Brna vykonává působnost okresního soudu Městský soud v Brně. Ústavní soud není […]
21.6.2017

Víte, kdy máte povinnost hradit soudní poplatky a jaká je jejich výše?

Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, v ust. § 1 stanoví, že:   Soudní poplatky se vybírají za a) řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků, b) jednotlivé úkony prováděné soudy a úkony prováděné správou soudů, uvedené v sazebníku poplatků, c) zápis skutečnosti […]