Víte, že souběh funkcí již není posuzován tak přísně, jako tomu bylo před nedávnem?

Za změnu přístupu můžeme poděkovat Ústavnímu soudu ČR a jeho přelomovému nálezu sp. zn. I. ÚS 190/15 (následovaného nálezem sp. zn. III. ÚS 669/17). ÚS zdůraznil, že „zákaz tzv. souběhu funkce statutárního orgánu a pracovněprávního vztahu české zákony nikdy výslovně nestanovily a tento zákaz judikatorně dotvořily až obecné soudy. Toto omezení soukromoprávních vztahů tak nestanovil zákonodárce, který je v českém ústavním pořádku primárním normotvůrcem, nýbrž obecné soudy, které mohou toliko dotvářet právo, a to navíc jen
v omezené míře. Pokud chtějí obecné soudy dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé argumenty, protože jde o soudcovské dotváření práva proti zájmům soukromých osob. Takové soudcovské dotváření práva je nutné podrobit obzvláště přísnému ústavnímu přezkumu, neboť tímto rozhodováním obecných soudů mohou být porušena nejen základní práva stěžovatele, ale i princip dělby moci, který je nedílnou součástí principu právního státu ve smyslu čl. 1 odst. 1 Ústavy.“

Na závěry ÚS reagoval také velký senát občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR, a to rozsudkem ze dne 11. 4. 2018 sp. zn. 31 Cdo 4831/2017, v němž se dovolací soud odklonil od své dosavadní judikatury, týkající se nepřípustnosti tzv. souběhu funkcí.

Příslušné odkazy jsou k dispozici zde:

https://www.usoud.cz/filead…/user_upload/I._US-190-15_an.pdf

https://www.usoud.cz/…/dalsi-nalez-ustavniho-soudu-k-probl…/

http://kraken.slv.cz/31Cdo4831/2017

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.