ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem bychom Vám rádi poskytli informace o Vašich právech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů, ke kterému může dojít návštěvou a používáním našeho webu www.akpetrekova.cz, v rámci obchodního styku s advokátem Mgr. Iveta Petřeková, IČ 765 00 225, ev. č. ČAK 15890, se sídlem Lesnická 787/10, 613 00 Brno, a případně také v jiných případech jako je návštěva našich stránek na sociálních sítích.

Správcem webu www.akpetrekova.cz a sociálních sítí je Mgr. Iveta Petřeková, advokát.

Vaše údaje nesdílíme s jinými subjekty, s výjimkou případů, kdy nám k tomuto udělíte souhlas. Sdílet Vaše údaje můžeme také v případech, kdy nám tuto povinnost ukládá platná právní norma či nám sdílení umožňuje, anebo v případě, kdy je dán náš oprávněný zájem.

Dovolujeme si Vás upozornit, že tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Můžete si být jisti, že ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Při zpracování se řídíme platnými právními předpisy a zpracování provádíme pouze v rozsahu daného účelu zpracování. Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, kterou nám umožňuje technická úroveň dostupných prostředků.

Byli bychom rádi, abyste si informace, které Vám touto cestou poskytujeme, pečlivě přečetli a seznámili se s nimi. Naší snahou bylo, aby pro Vás námi poskytované informace byly co nejsrozumitelnější. Pokud Vám však i přesto nebude něco jasné, rádi Vám Vaše dotazy zodpovíme. Za tímto účelem nás prosím kontaktujte na e-mail petrekova@akpetrekova.cz.

V případě, že nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše údaje zpracováváme, můžete se obrátit na dozorový orgán, kterým v České republice je:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,

tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz

SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem Vašich osobních údajů je Mgr. Iveta Petřeková, advokát, IČ 765 00 225, ev. č. ČAK 15890, se sídlem Lesnická 787/10, 613 00 Brno.

Jako správce Vaše údaje shromažďujeme, zpracováváme je a neseme odpovědnost za to, že zpracování Vašich údajů je řádné a probíhá v souladu se zákonem.

ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V SOUVISLOSTI S VAŠÍ NÁVŠTĚVOU WEBU WWW.AKPETREKOVA.CZ

Web www.akpetrekova.cz slouží především jako informační web. Na tomto webu však používáme nástroje pro analýzu webu, které automaticky získávají především Vaši IP adresu. Berte prosím na vědomí, že údaje získané analytickými nástroji nemusí být ve všech případech osobním údajem, protože ani kombinace těchto údajů nemusí umožnit Vaší identifikaci (společnost Google provádí tzv. anonymizaci Vaší IP adresy).

Analytické nástroje používáme ke zvýšení produktivity našich webových stránek.

Společnost Google již přijala novou úpravu ochrany osobních údajů. Podrobnosti si můžete přečíst zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Pokud si nepřejete, aby společnost Google shromažďovala a používala data z analytických nástrojů, můžete si stáhnout plug-in prohlížeče, který naleznete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Na webu www.akpetrekova.cz můžete přidávat komentáře k jednotlivým článkům (novinky, zajímavosti). Pokud takovýto komentář dobrovolně přidáte, berte prosím na vědomí, že na webu bude zveřejněno Vaše jméno, pod kterým komentář přidáte. V případě, že si nadále nebudete přát, aby byl Váš komentář zveřejněn, kontaktujte nás za účelem jeho výmazu na e-mail petrekova@akpetrekova.cz.

Na webu www.akpetrekova.cz je také umístěn kontaktní formulář, který můžete využít za účelem kontaktování naší advokátní kanceláře. V tomto případě s námi sdílíte Vaše jméno a Váš e-mail, abychom Vám byli schopni na Váš dotaz odpovědět. Vaše údaje musíme zpracovávat po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete našim klientem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

POKUD SLEDUJETE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Naše advokátní kancelář s Vámi chce být v kontaktu a přinášet Vám novinky a zajímavosti z právní oblasti. Za tímto účelem má zřízeny nejen webové stránky, ale také profil na sociálních sítích, které můžete najít na těchto odkazech:

Profil Facebook – https://www.facebook.com/akpetrekova/

Profil Twitter – https://twitter.com/AkPetrekova

Odkazy na naše sociální sítě naleznete také na našich webových stránkách. Pokud máte zájem nás
na sociálních sítích sledovat, postačí, pokud sledování našich profilů zvolíte dle nastavení dané sociální sítě. Kdykoliv jste pak oprávněni sledování našich profilů na dané sociální síti zrušit či odhlásit.

Pokud nás na sociálních sítích sledujete, žádným způsobem Vaše údaje nezpracováváme. Sociální sítě slouží pouze jako zdroj Vaší informovanosti.

Za přijetí zásad ochrany Vašich osobních údajů odpovídají v tomto případě provozovatelé jednotlivých sociálních sítí.

POKUD VÁM POSKYTUJEME PRÁVNÍ SLUŽBY

Pokud Vám poskytujeme právní služby, je nutné, abychom po dobu jejich poskytování zpracovávali Vaše osobní údaje, a to za účelem plnění smlouvy a za účelem ochrany/vymáhání Vašich práv. V některých případech nám tuto povinnost ukládá také právní předpis. Jakmile dojde k ukončení poskytování právních služeb, Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

Vztah mezi advokátem a klientem je důvěrný. Advokáti jsou při výkonu své profese vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

POKUD S NÁMI MÁTE UZAVŘENOU JINOU SMLOUVU

V některých případech je nutno, abyste s námi uzavřeli smlouvu, a to ať ústní či písemnou. Po dobu existence našeho smluvního vztahu musíme zpracovávat Vaše údaje, a to za účelem plnění smlouvy. V některých případech nám tuto povinnost ukládá také právní předpis. Jakmile dojde k ukončení smluvního vztahu, Vaše údaje zpracováváme pouze po dobu uplynutí promlčecí lhůty případných nároků vyplývajících z našeho smluvního vztahu (zákonný legitimní důvod) a v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Údaje, které po uplynutí promlčecí lhůty nemusí být nadále zpracovávány na základě platných právních předpisů České republiky, jsou bez zbytečného odkladu zlikvidovány.

POKUD S NÁMI KOMUNIKUJETE

V případě, že se na nás, ať už z jakéhokoliv důvodu, obrátíte, po dobu komunikace s Vámi, dokud se nevyřeší daná záležitost, musíme zpracovávat některé Vaše údaje, zejména kontaktní. Jakmile se Váš požadavek vyřeší, nemáme důvod nadále Vaše údaje zpracovávat, pokud se nestanete našim klientem či mezi námi nevznikne jiný právní vztah.

E-maily, které od Vás obdržíme, jsou pravidelně mazány tak, abychom Vaše údaje neměli k dispozici déle, než vyžaduje daný účel, pokud již nejste našim klientem či mezi námi nevznikl jiný právní vztah.

VAŠE PRÁVO NA PŘÍSTUP K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Máte právo požádat nás o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány.

Pokud nenaleznete všechny informace v tomto dokumentu, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese petrekova@akpetrekova.cz.

VAŠE PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÍCH ÚDAJŮ/OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo požádat nás, abychom provedli opravu nepřesných osobních údajů či abychom doplnili neúplné osobní údaje, které se Vás týkají.

Pokud máte za to, že Vaše údaje vedeme jako nepřesné nebo neúplné, můžete nás požádat o omezení jejich zpracování do doby, než se situace vyjasní. O omezení zpracování Vašich údajů nás můžete požádat také tehdy, pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně nebo je již nemáme důvod zpracovávat na e-mailové adrese petrekova@akpetrekova.cz.

VAŠE PRÁVO NA VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo požádat nás, abychom bez zbytečného odkladu provedli výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud máte za to, že Vaše osobní údaje již nemáme důvod zpracovávat, pokud nám odvoláte udělený souhlas nebo pokud se domníváte, že Vaše údaje zpracováváme protiprávně.

Výmaz Vašich údajů neprovedeme v případě, pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro splnění naší právní povinnosti stanovené nám právem Unie a právem České republiky, nebo pokud je zpracování Vašich osobních údajů nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu, pro statistické účely, a pro určení, výkon či obhajobu našich právních nároků na e-mailové adrese petrekova@akpetrekova.cz.

VAŠE PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, a které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a také máte právo předat tyto údaje jinému správci zasláním žádosti na e-mailovou adresu petrekova@akpetrekova.cz.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Již jsme přijali a dále přijímáme organizační, technická, administrativní a bezpečnostní opatření tak, aby ochrana Vašich dat byla co nejúčinnější a abychom předcházeli náhodnému, nezákonnému či neoprávněnému poškození, ztrátě, pozměnění, zpřístupnění nebo užití Vašich údajů.