KOMPLEXNÍ PRÁVNÍ SLUŽBY

RODINNÉ PRÁVO

Rodinné právo upravuje práva a povinnosti osob, které v různých rolích vystupují v rodině, a zabývá se zejména manželstvím a registrovaným partnerstvím, manželským majetkovým právem, příbuzenstvím a švagrovstvím, jinými formami péče o děti a výživným.

Právní služby v oblasti rodinného práva:

 • zastupování v řízeních o rozvod manželství, kdy soud zjišťuje příčiny rozvratu manželství (tzv. sporné řízení o rozvod manželství)
 • zastupování v řízeních o rozvod manželství, kdy soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství (tzv. nesporné řízení o rozvod manželství), včetně vypracování dohody o úpravě poměrů nezletilého dítěte a dohody o úpravě majetkových poměrů, bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu manželství
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (péče o dítě, stanovení výživného)
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů a modifikace zákonného režimu společného jmění manželů
 • zastupování v řízeních o stanovení výživného a v řízeních o zvýšení či snížení vyživovací povinnosti (vyživovací povinnost vůči dítěti, ať již nezletilému či zletilému, manželovi, rozvedenému manželovi, neprovdané matce, případně jiné formy vyživovací povinnosti)
 • zastupování v řízeních o souhlas soudu k právnímu jednání, které se týká existujícího i budoucího jmění nezletilého dítěte nebo jednotlivých součástí tohoto jmění
 • zastupování v řízeních o určení či popření otcovství dítěte

OBČANSKÉ PRÁVO

Občanské právo je základním pilířem soukromého práva, které upravuje vzájemná práva a povinnosti osob. Jeho hlavním zdrojem není zákon, ale svobodná vůle odrážející se zejména ve smlouvě.

Právní služby v oblasti nemovitostí:

 • kompletní právní servis v oblasti správy nemovitostí
 • právní vztahy k nemovitostem včetně sepisu smluv (kupních, darovacích, o věcných břemenech, zástavních a o zajišťovacím převodu vlastnického práva)
 • nájemní vztahy, zejména sepis nájemních smluv k bytům, nebytovým prostorům a nemovitostem, sepis podnájemních smluv a výpovědí těchto smluv
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví
 • vyhotovení právních analýz
 • zastupování ve sporech týkajících se nemovitostí
 • advokátní úschova finančních prostředků a listin

Právní služby v oblasti smluvních vztahů:

 • právní rozbory již uzavřených smluv
 • sepis smluv včetně právního poradenství při uzavírání smluv
 • výpovědi smluv a odstoupení od nich
 • uplatňování nároků vyplývajících ze smluv
 • odpovědnost za vady
 • zajištění závazků
 • postoupení pohledávek, postoupení smluv a jiné změny závazků
 • vymáhání pohledávek včetně právního zastoupení v nalézacím a vykonávacím řízení

Ostatní právní služby:

 • dědické právo
 • zastupování v řízení před soudy a jinými orgány
 • náhrada majetkové a nemajetkové újmy
 • bezdůvodné obohacení

INSOLVENČNÍ PRÁVO

Obsahem insolvenčního práva jsou zejména otázky řešení úpadku a hrozícího úpadku dlužníka tak, aby došlo k uspořádání majetkových vztahů k osobám dotčeným dlužníkovým úpadkem nebo hrozícím úpadkem a k co nejvyššímu a zásadně poměrnému uspokojení dlužníkových věřitelů. Druhou významnou oblastí insolvenčního práva je pak otázka oddlužení dlužníka.

Právní služby v oblasti insolvenčního práva:

 • sepis insolvenčních návrhů
 • sepis návrhů na povolení oddlužení
 • sepis a podání přihlášek do insolvenčního řízení
 • sepis jiných podání k insolvenčnímu soudu
 • komunikace s insolvenčními správci
 • zastoupení v insolvenčním řízení

OBCHODNÍ PRÁVO, PRÁVO OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ A DRUŽSTEV

Obchodní právo je součástí práva soukromého a upravuje vztahy subjektů občanské společnosti na principu vzájemné rovnosti a nezávislosti. Právo obchodních společností a družstev upravuje základní podmínky fungování obchodních korporací, a to od jejich založení, přes rozložení vnitřní struktury orgánů těchto korporací, odpovědnosti členů těchto orgánů, až po jejich zrušení.

Právní služby v oblasti obchodního práva:

 • vyhotovení smluvní dokumentace, právní poradenství, analýza a řešení sporů
 • sepis obchodních smluv včetně právního poradenství
 • sepis rámcových smluv včetně právního poradenství
 • posouzení a změny již uzavřených smluv
 • všeobecné obchodní podmínky
 • zastupování v obchodních sporech před soudy či rozhodci
 • mimosoudní narovnání
 • správa a vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů

Právní služby v oblasti obchodních společností a družstev:

 • zakládání obchodních společností a družstev
 • změny v obchodních společnostech a družstvech
 • likvidace společností a družstev
 • zastupování společníků
 • zasedání představenstev, valné hromady a členských schůzí
 • zastupování v rejstříkových věcech
 • sepis smluv o výkonu funkce

SMĚNEČNÉ PRÁVO

 • vyhotovení směnek
 • sepis vyplňovacích prohlášení k blankosměnkám
 • právní poradenství ohledně zajištění závazků směnkami
 • zpracování právních analýz
 • zastupování před soudy

PRACOVNÍ PRÁVO

Pracovní právo upravuje právní vztahy vznikající při výkonu závislé práce mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, právní vztahy kolektivní povahy, některé právní vztahy před vznikem pracovněprávních vztahů a také mimo jiné upravuje některá práva a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců a ochranu zdraví zaměstnanců.

Právní služby v oblasti pracovního práva:

 • právní poradenství pro zaměstnavatele a zaměstnance
 • vyhotovení pracovních smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • změny pracovního poměru
 • skončení pracovního poměru
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru včetně zastupování v soudním řízení
 • práce konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti)
 • sepis dohod o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování
 • sepis dohod o odpovědnosti zaměstnance za ztrátu svěřených věcí
 • náhrada škody
 • konkurenční doložky