30.3.2017

Víte, kdo je finanční arbitr?

Finanční arbitr je státem zřízený orgán pro mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a finančními institucemi poskytujícími nebo zprostředkujícími platební služby, elektronické peníze, úvěry, kolektivní investování, investice, životní pojištění, stavební spoření, směnu měn. Řízení před finančním arbitrem je bezplatné. Navrhovatel nemusí být v řízení právně zastoupen. Úkolem finančního arbitra je vést […]
24.3.2017

Víte, za jakých podmínek lze odvolat dar?

Dar je zásadně neodvolatelný, mohou však nastat výjimečné případy, kdy zákon dovoluje dar odvolat. 1. Odvolání daru pro nouzi (ust. § 2068 a násl. občanského zákoníku): Pokud dárce po darování upadne do takové nouze, že nemá ani na vlastní nutnou výživu nebo na nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je […]
16.3.2017

Víte, že pro získání údajů z katastru nemovitostí nemusíte vždy osobně na katastrální pracoviště?

Základní údaje o nemovitých věcech a o jejich vlastnících poskytuje Český úřad zeměměřičský a katastrální prostřednictvím veřejné sítě Internet, konkrétně prostřednictvím bezplatné aplikace Nahlížení do KN. Odkaz naleznete zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
6.3.2017

Víte, kde naleznete Registr smluv a k čemu slouží?

Registr smluv je veřejným rejstříkem, který byl zřízen zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Jaké smlouvy musí být v Registru smluv uveřejněny? Soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci v případě, […]